Amorium

Amorium

Amorium, Türkiye’deki Antik Kentler listesinde Afyonkarahisar ilinin sınırları içinde, Emirdağ ilçe merkezine 13 km. uzaklıkta bir antik kenttir.Amorium Eski Yunanca’da “Amorion” ve Arap-İslam kaynaklarında ise “Ammuriye” olarak yer almıştır.

Amorium Antik Kenti Haritadaki yeri

Amorium Antik Kenti Haritadaki yeri

Amorium’un M.Ö. 333 yılına dayanan köklü geçmişine bakıldığında; Büyük İskender’den, Bizans İmparatorluğu’na, Emeviler, Abbasiler ve Anadolu Selçuklular’a ait önemli kalıntılara rastlanmaktadır. Günümüzde Amorium antik kentinin hemen yakınında Hisarköy isimli bir köy bulunmaktadır.

Arkeoloji dalında bilimsel kazı çalışmaları 1988 yılında Oxford Üniversitesi’nden Prof. R. Martin Harrison tarafından başlatılmıştır. 1993 yılından bu yana New York Metropolitan Sanat Müzesi’nden The Metropolitan Museum of Art Dr. Chris Lightfoot başkanlığında uluslararası bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Kahramanları hayvanlar olan masallarıyla büyük ün kazanmış olan Ezop’un Amorium kentinde yaşadığını da gözardı etmemek gerekir.Her ne kadar Ezop’un doğum yeri tartışmalı olsa da en yüksek olasılıkla Ezop Amoriumlu’dur.Bildiğimiz gibi kendisi İÖ VI yüzyılda yaşamıştır.

Ezop Masalları Kitabı

Ezop Masalları Kitabı

Konu Başlıklarımız;

 • Amorium Antik Kenti Tarihçesi ve Buluntuları
 • Amorium Antik Kenti Fotoğrafları
 • Amorium Antik Kenti Videoları
 • Amorium Antik Kenti Nerede
 • Devlet izinli Arkeoloji Kazıları

 

Amorium Antik Kenti Tarihçesi ve Buluntuları

Amorium Antik Kenti tarihçesini ve kentin medeniyetlere göre değişimlerini ayrı ayrı ele alacağız.

Amorium Antik Kenti Antik Çağ Zamanları

Amorium kentinin M.Ö. 1’inci yüzyıldan itibaren (M.Ö. 133 ila 27 arasında bir tarihten M.S. 217’ye kadar) kendi sikkelerini döktürmüş olması, o dönemde olgun ve büyük bir kent haline gelmiş bulunduğunun kanıtıdır. Kentin refah ve prestij düzeyi Romalılar döneminde de artmaya devam etmiş ve standart Roma kamu yapıları ile donatılmış olmalıdır. Ancak Helenistik ve Roma dönemlerinden günümüze pek az bulgu kalmıştır. Kente ilişkin tarihi kayıtlar da Strabon Coğrafyası nda çok kısa bir atıftan ibarettir. Son dönem kazılarında bölgedeki diğer arkeolojik alanlarda keşfedilen yazıtlar antik çağ Amorium’una ilişkin kayıtların sayısını artırmıştır ve yeni keşiflere de muhtemelen ulaşılacaktır.

Amorium Antik Kenti Frigya Hanedani Impartorlari II. Mikhail ve oglu Teofilos Zamanları

9. yüzyıla girildiğinde Amorium bir yandan Bizans’a bir imparatorlar hanedanı verirken (Amorian veya Frigya hanedanı, bu hanedan 820-867 yılları arasında 3 imparatordan ibaret kalmış ve Bizans tarihi açısından başarılı icraatlar yapamamıştır. Hanedana mensup 3 imparator ‘Kekeme’ II. Mikhail, oğlu Teofilos ve torunu ‘Sarhoş’ III. Mikhail’dir), bir yandan da 838’de Abbasi Halifesi Mutasım’in Arap ordularınca tarihinin en büyük yıkımına uğratılmış ve bir daha eski canlılığını ve önemini geri kazanamamıştır (Abbasi Halifelerinin ordularında giderek artan sayıda Türk unsur bulunduğu bilindiğinden, bölgeye, ve dolayısıyla Anadolu’ya, ilk Türk varlığı Arap orduları bünyesinde gelmiş olmalıdır. Bizans ordularında da azımsanamayacak miktarda Türk unsurları bulunmaktaydı).

838 savaşının Amorium’a verdiği zarar dışında Ortodoks Hristiyan tarihi açısından önemi kentten esir olarak alınmış ilerigelen 42 Bizanslının Irak’ın Samarra kentinde 845 tarihinde idam edilmiş olmalarıdır. O çağlarda esirlerin fidye pazarlığına tabi tutularak geri verilmeleri, sanıldığının aksine, idam edilmelerinden daha yaygın bir uygulamaydı. Fidye müzakereleri tamamlanmış bu 42 Bizanslının Halife tarafından idam edilmesi dini gerekçelere bağlanmış ve Amorium’un 42 şehidi Rum Ortodoks Hristiyan literatürüne geçmiştir. Aziz mertebesine yükseltilen bu Bizanslılar hala dini törenlerde anılmaktadır.

Amorium Antik Kenti Bizans İmparatorluğu ve İslam Döneminde Zamanları

Bizans döneminde İstanbul yolu üzerindeki en önemli İç Anadolu kalesi kimliğinden ve Marmara bölgesinden önceki son büyük savunma mevzii oluşundan ötürü tahribat Amorium’un kaderi olmuştur. Arapların Anadolu’ya ilk akınlarının kaydedildiği 641 yılından sonra birkaç yıl geçmeden Amorium bir Arap saldırısına maruz kalmıştır. Amorium’a art arda Arap saldırıları yaklaşık iki yüz yıl boyunca sürmüş, 668’de kalenin Araplarca fethine rağmen kısa süre sonra Bizanslılarca geri alınmış, 716 ve 796’daki büyük saldırılar ise püskürtülmüştür.

Kent Anadolu coğrafyasında merkezi bir önemi Bizans İmparatorluğu döneminde kazanmıştır. Dönemin Arap kaynakları Amorium’un Anadolu’nun en büyük kenti olduğundan bahsetmektedirler. Kazılar da Bizans kalıntıları üzerinde yoğunlaşmıştır. Kazı bulgularının Antik Çağ ve sonrasında Bizans’ın güçlü ilk dönemleri ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında kalan yüzyıllarda (kabaca 750-1100 yılları arası) Anadolu içlerinin kentsel, idari ve kültürel gelişimine ilişkin bilgilerimizde mevcut boşluğu doldurmakta büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Şimdiden, Amorium Üst Kenti’nin evvelce zannedildiği gibi 11. yüzyıl sonunda terkedilmediği, Selçuklularca ve ayrıca Osmanlı’nın son dönemlerinde de kale olarak kullanıldığı, Hisarcık (sonradan Hisarköy) köyünün isminin buradan geldiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla Amorium’da beş ayrı medeniyetin (antik Helen, antik Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı) izleri bir aradadır. Amorium Alt Kenti’nin de ikinci bir tahkimat duvarıyla çevrelenmiş olduğu görülmekte, bu surları korumak için gerekecek askeri güce ilişkin hesaplamalar kentin Bizans İmparatorluğu açısından taşıdığı önemi doğrulamaktadır. Ancak, sitin koruma altına alınmasından önceki yıllarda define avcılarınca yoğun surette kazılmış ve yağmalanmış olması maalesef önemli ölçüde tahribata sebebiyet vermiştir.

İslam tarihi bakımından kentin önem arz etmesinin temel nedeni, sahabe Selman-ı Farisi’nin Amorium’da şu an bulunan kilisede çalışması ve emrinde çalıştığı, talebesi olduğu rahip tarafından İslam dininin hak din olduğunun söylenmesi üzerine Müslüman olmak için Medine’ye gitmesi vakıasıdır. Yani şehir Hristiyanlık kadar olmasada İslamiyet açısındanda önemli bir kenttir.

 

Amorium Antik Kent Bölgesinin Türkleşmesi

Amorium Malazgirt Savaşı öncesinde Anadolu’ya akınlar düzenleyen Türkmen beylerinden Ahmet Şah ve Emir Afşin tarafından 1068 yılında bir süre zaptedilmiştir. Araya Orta Anadolu’dan da geçen Haçlı Seferleri girmiş, bölgeye geniş çaplı Türkmen yerleşimi ve bölge nüfusunun Türkleşmesi ise Anadolu Selçuklu devleti ile Bizans arasında 1116 yılında yapılan Bolybotum (Bolvadin) savaşından sonra cereyan etmiştir. Hisarcık 1516 tarihli Osmanlı kayıtlarında anılmaktadır. Bügünkü Hisarköy 1892 yılında kurulmuştur. Amorium’u ziyaret eden ilk Batılı gezgin William Hamilton’dur ve bölgeye 1836 yılında gelmiştir. 1988 yılından günümüze kadar da Amorium’da düzenli kazılar yürütülmektedir.

Amorium Antik Kenti  Zaman çizelgesi

 • M.Ö. 333 : Büyük İskender’in Anadolu’dan geçişi
 • M.Ö. 133 : Yeni kurulan Roma Asya eyaletine Amarium’un katılması
 • M.Ö. 133–27 (yak.) : Amorium’da bir tasra şehri darphanesinin kurulması ve Amorium damgalı sikkelerin bastırIlmaya başlanması.
 • M.Ö. 27 – M.S. 14 : İlk Roma İmparatoru Augustus’un saltanat yilları. Amorium kentinin isminin belgelerde ve yazılarda ilk defa görülmesi.
 • M.S.211-217 : Amoriom darphanesi damgalı, bilinen en son sikkeler.
 • 330 : İmparator I. Konstantin tarafından Konstantinopolis’in Roma İmparatorluğu merkezi olarak yeniden kurulup ilan edilmesi.
 • 431 : Amorium Piskoposu Ablabios’un Efes’de yapılan Birinci Efes Ekomenik Konsil’ine katılması.
 • 451 : Amorium Piskoposu Mysterios’un Kadıköy’de yapılan Kalkedon Konsili’ne katılması.
 • 480 (yak.) : Amorium şehir surlarının Bizans İmparatoru Zeno döneminde yapılmaları.
 • 600 (yak.) : Anastasiopol (Telmessos) Piskoposu ve sonradan Aziz olarak kabul edilen Skyeon’lu Theodore’un Amorium’u ziyaret ettiğinin müridi Yorgi tarafından yazılan bu azizin hayatını anlatan kitapta bahsedilmesi.
 • 641 : Anadolu’nun ilk defa Dört Halife’den Ömer ibn Hattab döneminde Arap orduları tarafından hücuma uğraması.
 • 644 : Tarihe geçen Amorium kentine kadar gelen ilk Arap akını.
 • 668 : Amorium’un ilk Emeviler halifesi I. Muaviye döneminde akıncı Arap orduları tarafından ele geçirilmesi. Sonradan Bizans orduları tarafından geri alınmıştır.
 • 692 : Amorium Piskoposu Theodoros’un II. Justinian tarafından Konstantinopolis’te toplanan ve sadece Doğu Roma İmparatorluğu’nda bulunan piskoposların hazır bulunduğu “Quinisext Konsili” veya “Trullo Konsili” adı verilen konsil toplantılarına katılması.[2]
 • 717 : Emeviler Arap ordularının Maslama bin Abdülmelik komutasında Konstantinopolis’i kuşatmaya giderken Amorium’u kuşatmaları. Çok geçmeden imparatorluğu gasp edecek olan general Leo Isauryalı tarafından çeşitli saibeli yollardan bu şehrin Araplar eline geçmesinin önlenmesi.
 • 741/42 : İmparator V. Konstantin’in Artabasdos’un imparatorluk tahtını gaspı sırasında “putkıranların” büyük çoğunlukta olduğu Amorium’a sığınması.
 • 787 : Amorium Piskoposu Theodosios’un İkinci İznik Konsili’ne katılması.
 • 796 : Abbasiler halifesi Harun Reşid ve Bizans İmparatoriçesi İrene döneminde yapılan Arap-Bizans savaşlarından birinde Abbasi ordularının Amarium kapılarına gelmeleri ama şehri ellerine geçirmeden geri dönmeleri.
 • 820–829 : Amorium’lu ve “Amoriyan Hanedanı” veya Frigya Hanedanı kurucusu II. Mikhail’in Bizans İmparatoru olarak saltanat dönemi.
 • 820–829 : II. Mikhail’in oğlu ve “Amoriyan veya Frigya Hanedanı”‘ının ikinci imparatoru olan Theofilos’un Bizans İmparatoru olarak saltanat dönemi.
 • 838 : Abbasi Halifesi Mutasım’in büyük Anadolu seferinde şehrin iki hafta süren kuşatılması ve 23 Eylül’da Arapların eline geçerek talan edilip yakılması.
 • 840 : Abbasiler Halifesi Vasık döneminde, Tarsus’da Araplar elindeki Hristiyan köleler (bunlar arasında Amarium fethinde alınan köleler) ile Bizanslılar elindeki müslüman kölelerin mübadele edilmesi.
 • 842–867 : Theofilos’un oğlu olan ve “Amoriyan veya Frigya Hanedani”‘indan üçüncü imparator III. Mikhail’un Bizans İmparatoru olarak saltanat dönemi.
 • 843 : İkonaların kullanılmasının ve bunların kutsal görülüp ikona resimlerine dini saygı gösterilmesinin tamamıyle serbest bırakılması.
 • 845 : Abbasiler Halifesi Vasık döneminde, Ortodoks Kilisesi’nin “din şehitleri bilimi”‘ne göre Abbasilerin 838de Amorium fethinden sonra köle olarak Irak’a Samarra’ya götürülen 42 Amorium şehri ileri geleninin Hristiyanlığı terk etmeyip İslam dinini kabul etmemeleri dolayısıyla idamı ve Ortodoks Kilisesi tarafından “Amorium’un 42 şehidi” adı anılıp sonradan aziz ilan edilmeleri.
 • 859 : Amorium Piskoposu Theofilos’un Roma’ya Papa I. Nicholas’a elçi olarak gönderilen Konstantinopolis Patriği Photios’a refekat etmesi.
 • 931 : Bizans İmparatoru VII. Konstantin döneminde yapilan Arap akinlarindan Tarsus Emiri tarafından yapılan akın Amerium kapılarina kadar geldi.
 • 1071 : Malazgirt Meydan Muharebesi Selçuk Sultanı Alp Arslan’ın Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes’e galip gelmesi ve Turklerin Anadolu’ya girmelerinde bir dönüm noktası.
 • 1073 : Kutalmışoğlu Süleyman Şah’in Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Melikşah tarafından “Sultan-ı Rum” adı ile bağımlı bir devlet hükümdarı olmasının kabulu.
 • 1077 : Kutalmışoğlu Süleyman Şah ülkesinin özerkliğini ilan edip İznik merkezli bağımsız bir devlet olarak Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurması.
 • 1097 : Birinci Haçlı Seferi ordularının Anadolu’dan geçmeleri.
 • 1110 :Konya’nin Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olması.
 • 1116 : Amorium’un Selçuklu idaresi altında bulunduğuna dair bir kayıtın, halen incelenmiş olan tarihi belgelerde, ilk defa yazılı olarak bulunmasi.
 • 1516 : Osmanlı Devleti arsivlerindeki, günümüze kadar incelenmiş belgelerde ilk dafa “Hisarcık” (Amorium’un yeni ismi) yerleşkesinin isminin bulunması.
 • 1836 : William Hamilton’un 20 Eylül’da Hisarcık veya Amarium Höyüğü’nü ziyareti
 • 1892 : Günümüzde Hisarköy olarak anılan yerleşkenin harp muhacirleri için kurulması.
 • 1987 : Oxford Üniversitesi üyesi Prof. R.M.Harrison idaresindeki bir arkeoloji grubunun Amerium harabesinde kazılara başlamak önce ilk araştırmaya başlaması.
 • 1988 : İngiliz Arkeologları idaresinde Amarium harabelerinde sistematik kazıların başlaması.
 • 1988-2010 : Entegre Amerium arkeolojik kazılarının devam etmesi.

Amorium Antik Kenti Fotoğrafları

Amorium Antik Kenti Videoları

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EwHrO1-_pHE[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rpVU5rW78Hk&list=TLcLNEpje7gWPqr_pITfEC6YIS5gVagxYT[/youtube]

 

Amorium Antik Kenti Nerede

 


Daha Büyük Görüntüle

Devlet izinli Arkeoloji Kazıları

2006 YILI BAKANLAR KURULU KARARLI YABANCI KAZILAR ve Kazı Başkanları

 1. ADANA Sirkeli Höyük, Ceyhan Doç. Dr. Miroslav NOVAK
 2. AFYON Amorium, Emirdağ Dr. Christopher LIGHTFOOT
 3. ANKARA Gordion, Polatlı Prof. Dr. Kenneth G. SAMS
 4. ANTALYA Lımyra, Finike Doç. Dr. Thomas MARKSTEINER
 5. ANTALYA Ksanthos, Kaş Prof. Dr. Jacques Des COURTILS
 6. AYDIN Aphrodisias, Karacasu Prof. Dr. R.Roland SMITH
 7. AYDIN Didyma, Didim Doç. Dr. Andreas FURTWANGLER
 8. AYDIN Miletos, Didim Prof. Dr. Volkmar Von GRAEVE
 9. AYDIN Priene, Söke Prof. Dr. Wulf RAECK
 10. BURDUR Sagalassos, Ağlasun Prof. Dr. Marc WAELKENS
 11. ÇANAKKALE Aleksandria Troas, Ezine Prof. Dr. Hans WIEGARTZ
 12. ÇANAKKALE Troia, Merkez Prof. Dr. Ernst PERNICKA
 13. ÇORUM Boğazköy, Boğazkale Doç. Dr. Andreas SCHACHNER
 14. DENİZLİ Hierapolis, Pamukkale Prof. Dr. Francessco D’ANDRİA
 15. ESKİŞEHİR Pessinus, Sivrihisar Prof. Dr. John DEVREKER
 16. GAZİANTEP Tilmen Höyük, İslâhiye Doç. Dr. Nicolo MARCHETTI
 17. GAZİANTEP Zincirli Höyük, İslâhiye Doç. Dr. David SCHOLEN
 18. HATAY Kinet Höyük, Dörtyol Doç. Dr. Marie HENRİETTE-GATES
 19. HATAY Tayinat Höyük, Reyhanlı Prof. Dr. Timothy HARRISON
 20. MERSİN Elaiussa Sebaste, Erdemli Prof. Dr. Eugenia Equini SCHNEIDER
 21. MERSİN Yumuktepe Prof. Dr. Isabella CANEVA
 22. İZMİR Ephesos, Selçuk Ord. Prof. Dr. Fritz KRINZINGER
 23. İZMİR Kızılburun, Seferihisar Prof. Dr. Donny HAMILTON
 24. İZMİR Kyme, Aliağa Prof. Dr. Sebastiana LAGONA
 25. İZMİR Pergamon, Bergama Doç. Dr. Felix PİRSON
 26. KASTAMONU Zımbıllıtepe/Pompeiopolis Doç. Dr. Latife SUMMERER
 27. KIRŞEHİR Kalehöyük, Kaman Dr. Sachihiro OMURA
 28. KONYA Boncuklu Höyük, Karatay Doç. Dr. Douglas BAIRD
 29. KONYA Çatalhöyük, Çumra Prof. Dr. Dr.Ian HODDER
 30. MALATYA Aslantepe Prof. Dr. Marcella FRANGIPANE
 31. MANİSA Sardis, Salihli Prof. Dr. Crawford H.GREENEWALT
 32. KAHRAMANMARAŞ Domuztepe, Pazarcık Prof. Dr. Elizabeth CARTER
 33. MUĞLA İasos, Milas Dr. Fede BERTI
 34. MUĞLA Labraunda, Milas Doç. Dr. Lars KARLSSON
 35. MUĞLA Letoon, Fethiye Prof. Dr. Didier LAROCHE
 36. NİĞDE Porsuk Höyük, Ulukışla Prof. Dr. Dominique BEYER
 37. NİĞDE Tyana, Bor Prof. Dr. Gudio ROSADA
 38. YOZGAT Çadır Höyük, Sorgun Dr. Ronald L. GORNY
 39. YOZGAT Kerkenesdağ, Sorgun Dr. Geoffrey SUMMERS

Kaynaklar ve Dış Bağlantılar

 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44208/2006-bakanlar-kurulu-kararli-yabanci-kazilar.html
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Amorium
 • http://www.amoriumexcavations.org/
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2014 Gelarabul.com

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git